Sami Suodenjoki

Poliittiset huhut suullis-kirjallisen kommunikaation risteytymänä suomalaisella maaseudulla

Sami Suodenjoki analysoi tutkimuksessaan poliittisten huhujen leviämistä suomalaisella maaseudulla 1890-luvulta vuoteen 1917. Tutkimuksessa syvennytään yhtäältä suullisesti levinneiden huhujen vuorovaikutukseen käsinkirjoitettujen ja painettujen tekstien kanssa: Miten huhuja muunnettiin kirjalliseen muotoon sanomalehdissä, viranomaisdokumenteissa ja yksityishenkilöiden kirjeissä? Millaisissa tilanteissa termiä huhu käytettiin ja millaisia kerronnallisia strategioita ja rekistereitä hyödynnettiin huhuja käsiteltäessä? Miten lehdistön ja viranomaislähteiden levittämät uutiset ruokkivat ja muovasivat huhuja paikallistasolla? Toisaalta tutkimus pohtii huhujen merkityksiä maalaisväestölle, joka niitä levitti. Tällöin nousee esiin huhujen rooli identiteettien muokkaamisen välineinä ja vallasta syrjäytettyjen ihmisten keinona neuvotella vallanpitäjien kanssa.

Fyren_1899_03_18_nro_s3_urkinta2Huhujen tutkiminen on metodologisesti haastavaa, sillä huhujen suullisisiin esitystilanteisiin on vaikea päästä kiinni kirjallisen aineiston avulla. Huhujen leviämistä, sisältöä ja poliittista merkitystä valaisevia lähteitä on kuitenkin saatavilla runsaasti. Tärkeän aineiston muodostavat sanomalehtien paikalliskirjeet, jotka käsittelevät paikallisia tapahtumia ja joiden kirjoittajat ovat tyypillisesti paikallisia maaseudun ihmisiä. Huhuista voi löytää jälkiä myös viranomaisraporteista ja kirjeenvaihdosta, kansanihmisten viranomaisille lähettämistä vetoomuksista, oikeudenkäyntien pöytäkirjoista sekä muistitietoaineistosta. Tutkimuksessa syvennytään useisiin tapausesimerkkeihin, joiden avulla huhujen leviämistä sekä huhuihin kytkeytyvää suullis-kirjallista vuorovaikutusta voidaan hahmottaa paikallisessa kontekstissaan.

Tutkijatohtori Sami Suodenjoki on tutkimuksissaan käsitellyt työväenliikettä, poliittista osallistumista, maaseudun protesteja ja kansanihmisten kirjoituskulttuuria 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Suodenjoki väitteli Tampereen yliopistolla historian oppiaineessa 2010. Hänen väitöskirjansa käsittelee työväenliikkeen nousua suomalaisella maaseudulla syventymällä erikoislaatuiseen suutari-aktivistiin ja hänen asemaansa paikallisyhteisössään. Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtoriprojektissaan (2012–2015) Suodenjoki tutkii suomalaisten maaseudun ihmisten venäläiselle hallitusvallalle lähettämiä anomus- ja ilmiantokirjeitä poliittisen vaikuttamisen sekä kansanihmisten ja imperiaalisen hallinnon vuorovaikutuksen muotona. Suodenjoki on tutkinut myös vasemmistolaisen työväenliikkeen varhaisvaiheita Pirkanmaalla sekä Tampereen kaupunki- ja teollisuushistoriaa.

Julkaisut

SoleCRIS -tietokanta
Academia.edu
Väitöskirja Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899–1909 (2010)
Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla (2007)

Yhteystiedot
sami.suodenjoki(at)uta.fi
p. +358 50 318 6220

Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa